item2
item2
HOME AANMELDEN ORKEST PROGRAMMA FONDSEN & SPONSOREN VRIENDEN ANBI MEDIA LINKS CONTACT
Login
Home Programma
Bookmark and Share

Programme

1. Coriolan overture (Beethoven, +/- 9 min)

2.a. Klarinet Concerto 1ste part (Mozart, +/- 10 min), solist: Jules Baeten (Maastricht)

2.b. 1e part celloconcert in d-moll (J. Raff, +/- 10 min) , solist: Lian Elias Schell (Echt)

3. Symphony N.8, unfinished (Schubert, +/- 25 min)

4.  A Christmas Festival (L. Anderson, +/- 7 min)

5. Several Christmas songs (+- 15 min Maastricht)


Rehearsal and concert dates

Sunday 6 october 2019
Sterzaal, Bredestraat 19, 6211 HA Maastricht

10.00 – 11.00 Coriolan overture
11.00 – 12.00 Symphony N.8 first part
12.00 – 13.00 Klarinet Concerto 1ste deel (orchestra only)

Sunday 13 october 2019
Greune Zaol, Tongerseweg 336, 6215 AC Maastricht

10.00 – 11.00 Coriolan overture
11.00 – 12.00 Symphony N.8 First & second part
12.00 – 13.00 Klarinet Concerto 1st part (orchestra only)

Sunday 27 october 2019
Theresia Zaal, St. Theresiaplein 18, 6213 CG Maastricht

10.00 – 10.30 Coriolan overture
10.30 – 11.30 Symphony N.8 first & second part
11.30 – 13.00 A Christmas Festival + christmas songs (orchestra only)

Sunday 10 november 2019
Sterzaal, Bredestraat 19, 6211 HA Maastricht

10.00 – 11:30 Symphony N.8 first & second part
11:30 – 12.00 Coriolan overture
12:00 – 13:00 Raff Cello concerto (orchestra only)

Sunday 17 november 2019
Theresia Zaal, St. Theresiaplein 18, 6213 CG Maastricht

10.00 – 10.30 Corilan Overture
10.30 – 12.00 A Christmas Festival + christmas songs (orchestra only)
12.00 – 13.00 Klarinet Concerto 1ste part (with solist)

Zondag 24 november 2019
Sterzaal, Bredestraat 19, 6211 HA Maastricht

10.00 – 11.00 Coriolan Overture
11.00 – 12.00 Klarinet Concerto 1ste part (with solist)
12.00 – 13.00 Symphony N.8 first & second part
13.30 – 16.15 A Christmas Festival + christmas songs (with choirs)

Sunday 1 december 2019
Greune Zaol, Tongerseweg 336, 6215 AC Maastricht

10.00 – 11.00 Klarinet Concerto 1ste part (with solist)
11.00 – 12.00 Symphony N.8 first & second part/Coriolan Overture
12.00 – 13.00 Raff Cello concerto (with solist)

Sunday 8 december 2019
Sint Janskerk, Vrijthof 24, 6211 LE Maastricht

13.00 – 13.45 A Christmas Festival + christmas songs (with choirs)
13.45 – 14.00 Klarinet Concerto 1ste part (with solist)
14.00 – 14.30 Symphony N.8 first & second part/Coriolan Overture
15.00 uur CONCERT MAASTRICHT

Sunday 15 december
Royal Theater Echt, Peijerstraat 47, 6101 GA Echt

13.00 – 13.30 Symphony N.8 first & second part/Coriolan Overture
13.30 – 14.30 Raff Cello concerto (with solist)
15.00

Locaties:

Theresiazaal: St. Theresiaplein 18, 6213 CG Maastricht
St. Janskerk: Vrijthof 24, 6211 LE Maastricht
Royal Theater Echt: Peijerstraat 47, 6101 GA Echt

Nederlands | English | Deutsch
HOME HOME AANMELDEN AANMELDEN ORKEST ORKEST FONDSEN & SPONSOREN FONDSEN & SPONSOREN VRIENDEN VRIENDEN ANBI ANBI MEDIA MEDIA LINKS LINKS CONTACT CONTACT